Sự hài lòng với các dịch vụ trong các chương trình chăm sóc có quản lý sáng tạo dành cho các nhóm người nhiễm HIV/AIDS thường không được quan tâm đúng mức: Các mô hình thực nghiệm. Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại nhà Hàng quý, 19(1-2): 103-125.

Trong bởi AHF