AHF Pharmacy: Khi Cần, Chúng Tôi Ở Đây

In Tin tức bởi AHF

Các trang web của Nhà thuốc AHF không chỉ cung cấp dịch vụ chất lượng chưa từng có mà còn cung cấp một cách để trả lại. Các nhà thuốc đầy đủ dịch vụ này được điều hành bởi AIDS Healthcare Foundation, tổ chức AIDS lớn nhất toàn cầu, cung cấp cho những người nhiễm HIV khả năng tiếp cận với kiến ​​thức chuyên môn về vi-rút, cũng như cung cấp cho bất kỳ ai — bất kể tình trạng nhiễm HIV — một nhà thuốc thuận tiện trong khu dân cư và một cách để cung cấp mặt sau.

Trung Quốc, hãy trả phần công bằng của bạn!
AHF: Biện pháp bỏ phiếu cho Sở Y tế Công cộng Thành phố Los Angeles riêng biệt Đủ điều kiện