AHF tri ân các tình nguyện viên

In TIN TỨC bởi AHF

“Nếu bạn muốn nâng mình lên, hãy nâng người khác lên.” – Booker T. Washington. Chủ tịch AHF Michael Weinstein và các nhân viên tận tâm khác của AHF đã tổ chức một sự kiện Lễ tạ ơn vào…