Các trình tự ngắn được bảo tồn của HIV-1 có khả năng miễn dịch cao và miễn dịch dịch chuyển. Tạp chí Virus học, 89(2): 1195-1204.

Trong bởi AHF