Nghiên cứu ĐẢM BẢO: Duy trì ức chế HIV-1 với sự cải thiện chỉ dấu sinh học của xương và thận 48 tuần sau khi ngừng sử dụng Ritonavir và chuyển đổi ngẫu nhiên sang Abacavir/Lamivudine + Atazanavir. Thuốc HIV, 17(2): 106-117.

Trong bởi AHF

Loại tệp: pdf
Kích thước tập tin: 1 MB
DANH MỤC: 2016
tags: 2015-2019
tác giả: Bhatti L, DeJesus E, Edelstein H, Margolis DA, Ross LL, Shaefer MS, CB nhỏ, Weinberg WG, Wohl DA, Zhao HH