Mối tương quan của Nhà cung cấp và Bệnh nhân về các Quyết định của Nhà cung cấp trong việc Đề xuất Điều trị HCV cho Bệnh nhân Đồng nhiễm HIV. Tạp chí của Hiệp hội Bác sĩ Quốc tế về Chăm sóc AIDS, 11(4): 245-251.

Trong bởi AHF