Cải thiện các thông số sức khỏe trao đổi chất ở tuần 48 sau khi chuyển từ chế độ 3 hoặc 4 thuốc dựa trên Tenofovir Alafenamide sang chế độ 2 thuốc Dolutegravir/Lamivudine: Nghiên cứu TANGO. Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, 87(2): 794-800.

Trong bởi AHF