Hiệu quả, An toàn và Khả năng Dung nạp của Etravirine Có và Không có Darunavir/Ritonavir hoặc Raltegravir ở những Bệnh nhân đã từng Điều trị: Phân tích Chương trình Tiếp cận Sớm Etravirine tại Hoa Kỳ. Tạp chí Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải, 53(5): 614-618.

Trong bởi AHF

Loại tệp: pdf
DANH MỤC: 2010
tags: 2010-2014
tác giả: Appelbaum J, Bellman P, Gathe J, Gottlieb MS, Hoogstoel A, Laleari J, Nijs S, Ryan R, Sension M, Towner W, Van Solingen-Ristea R, Witek J, Wohlfeiler M