Đánh giá mức độ tham gia của thanh thiếu niên và thanh niên (AYA) trong nghiên cứu HIV: Phân tích đa phương pháp về cuộc gọi mở nguồn lực cộng đồng và loại hình tham gia của AYA ở châu Phi cận Sahara. AIDS và Hành vi, 27(Suppl 1): 116-127.

Trong bởi AHF