Tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết các đại dịch trong tương lai. The Lancet, 401: 1423.

Trong bởi AHF