Lập mô hình tác động dịch tễ học của các Mục tiêu năm 2025 của UNAIDS nhằm chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. PLOS Medicine, 18(10): 1-21.

Trong bởi AHF