Các dịch vụ toàn diện về HIV theo hệ thống bồi hoàn định mức: Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS. Tạp chí Chăm sóc Quản lý Hoa Kỳ. 5(11): 1450-1456.

Trong bởi AHF