Tác động của một chương trình giáo dục đối với hiệu quả và tuân thủ phác đồ Lamivudine/Zidovudine/Abacavir hai lần mỗi ngày ở những bệnh nhân nhiễm HIV được đại diện. Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, 34(2): 174-183.

Trong bởi AHF