Kết quả tâm thần được quan sát thấy ở những bệnh nhân nhiễm HIV sử dụng sáu loại thuốc kháng vi-rút cốt lõi phổ biến trong Cơ sở dữ liệu phân tích và nghiên cứu dược lý học quan sát. Những Tiến bộ Trị liệu về An toàn Thuốc, 9(12): 675-686.

Trong bởi AHF