Đại dịch COVID-19 và động lực lớn đối với y tế từ xa: Cơ sở của Tuyên bố WONCA Châu Âu về y tế từ xa tại Cuộc họp khu vực lần thứ 70 của WHO Châu Âu tháng 2020 năm 22. Nghiên cứu & Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu, 80(e1): 5-XNUMX.

Trong bởi AHF