Giam giữ và COVID-19: Các khuyến nghị để hạn chế sự lây truyền bệnh COVID-19 trong các cơ sở nhà tù và các cộng đồng xung quanh. Tạp chí Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Quốc tế, 18:1-7.

Trong bởi AHF