HLA‑B*57:01 Sàng lọc và Phản ứng quá mẫn với Abacavir từ năm 1999 đến 2016 trong Cơ sở dữ liệu quan sát OPERA®: Nghiên cứu thuần tập. Nghiên cứu và Trị liệu AIDS, 16(1): 1-9.

Trong bởi AHF