Ebola sẽ thay đổi trò chơi? Mười cải cách cần thiết trước đại dịch tiếp theo. Báo cáo của Hội đồng độc lập Harvard-LSHTM về Phản ứng toàn cầu đối với Ebola. The Lancet, 386: 2204-2221.

Trong bởi AHF