Kết quả về virus học ở những người chưa từng điều trị ARV bắt đầu điều trị bằng Dolutegravir, Elvitegravir, Raltegravir hoặc Darunavir: Một nghiên cứu quan sát. Bệnh truyền nhiễm và Trị liệu, 9(1): 41-52.

Trong bởi AHF