Tính dương tính giả của các tế bào miễn dịch HIV-2 trong một nhóm những người ức chế ưu tú bị nhiễm HIV-1. Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, 47(5): 644.

Trong bởi AHF