Chương trình tài chính vi mô hướng tới những người sống chung với HIV ở Uganda: Đặc điểm của khách hàng và tác động của chương trình. Tạp chí của Hiệp hội quốc tế các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc AIDS, 16(3): 254-260.

Trong bởi AHF