Tác động của tình trạng kinh tế xã hội đối với việc nhiễm vi-rút ở thanh niên Brazil trong một nghiên cứu đa trung tâm trên toàn quốc. Báo cáo Y tế Dự phòng, 21:1-7.

Trong bởi AHF