Không có hoạt động còn lại của Raltegravir sau khi phát triển 148 đột biến phức tạp ở Vivo. Tạp chí của Hiệp hội Bác sĩ Quốc tế về Chăm sóc AIDS, 7(6): 281-282.

Trong bởi AHF