Mô hình tự xét nghiệm dựa trên Internet (Kiểm tra dễ dàng): Khảo sát cắt ngang nhắm mục tiêu vào những người đàn ông có quan hệ tình dục với những người đàn ông chưa bao giờ xét nghiệm HIV ở 14 tỉnh của Trung Quốc. Tạp chí Nghiên cứu Internet Y tế, 21(5): 1-13.

Trong bởi AHF