Hiệu quả của Chương trình hỗ trợ tuân thủ điều trị cá nhân với sự củng cố ngẫu nhiên ở những bệnh nhân dương tính với HIV không tuân thủ điều trị: Kết quả từ một thử nghiệm ngẫu nhiên. Tạp chí của Hiệp hội Bác sĩ Quốc tế về Chăm sóc AIDS, 5(4): 143-150.

Trong bởi AHF