Giải trình tự và phân giải DNA của vi-rút Herpes Simplex khuếch đại với các đường cong nóng chảy trung gian dưới dạng kiểu gen 1 hoặc 2 bằng xét nghiệm PCR LightCycler. Tạp chí Vi sinh lâm sàng, 43(4): 1843-1845.

Trong bởi AHF