Nhu cầu dịch vụ và các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống tại thời điểm đăng ký dịch vụ của những người sống chung với HIV. Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại nhà Hàng quý, 18(3): 43-63.

Trong bởi AHF