Những người có kinh nghiệm điều trị nặng đang sống chung với HIV trong đoàn hệ OPERA®: Đặc điểm dân số và kết quả lâm sàng. Bệnh truyền nhiễm BMC, 23(91): 1-11.

Trong bởi AHF