Sự khác biệt giữa sự tuân thủ tự báo cáo và dấu ấn sinh học của sự tuân thủ trong môi trường thực tế. Tạp chí Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải, 85(4): 454-457.

Trong bởi AHF