Sự kích thích dưới mức tối ưu bởi các biến thể epitope chủ vận yếu không dẫn đến rối loạn chức năng của các dòng tế bào lympho T gây độc tế bào đặc hiệu cho HIV-1. AIDS, 1565-1574.

Trong bởi AHF