Quan điểm của những người sống chung với HIV-1 khi triển khai Cabotegravir tác dụng kéo dài cộng với Rilpivirine trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ: Kết quả từ Nghiên cứu hiệu quả triển khai TÙY CHỈNH Hybrid III. Tạp chí của Hiệp hội AIDS Quốc tế, 25:1-12.

Trong bởi AHF