Ứng dụng điện thoại thông minh để giảm thời gian thông báo về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tạp chí Y tế Công cộng Hoa Kỳ, 107(11): 1795-1800.

Trong bởi AHF