Kỹ thuật môi trường vi mô tuyến ức của con người để hỗ trợ tuyến ức trong Vivo. Tế bào gốc, 32: 2386-2396.

Trong bởi AHF