So sánh các Mẫu vật Tự Thu thập Qua Thư được Gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ với các Mẫu vật do Phòng khám Thu thập để Phát hiện Chlamydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae ở các Vị trí Ngoài Bộ phận Sinh dục. XIN MỘT, 12(12): 1-8.

Trong bởi AHF