Thực hiện xét nghiệm HIV nhanh trong môi trường cộng đồng và tiếp cận cộng đồng: Kết quả từ dự án minh họa phòng chống HIV tăng cường được thực hiện tại bảy thành phố của Hoa Kỳ. Báo cáo Y tế Công cộng, 123: 78-85.

Trong bởi AHF