Không có mối liên hệ nào giữa các alen Apoε4, nhiễm HIV, tuổi tác, kết quả tâm thần kinh hoặc tử vong. Tạp chí Thần kinh học, 21: 24-31.

Trong bởi AHF