Xác nhận trong phòng thí nghiệm và hiệu suất lâm sàng của xét nghiệm dựa trên nước bọt đối với vi-rút bệnh thủy đậu. Tạp chí Virus học y học, 1-10.

Trong bởi AHF