Xem bài viết

AHF Kính gửi Dân biểu Peters: Hãy từ bỏ quyền tài trợ cho Đạo luật 340B bị ô uế bởi Bản cáo trạng của Hạ nghị sĩ Chris Collins

In Đặc sắc bởi K Pak

AHF tiếp tục kêu gọi Hạ nghị sĩ Scott Peters ngừng ủng hộ Đạo luật TẠM DỪNG, một luật được thiết kế để bảo vệ lợi nhuận dược phẩm bằng chi phí của các bệnh viện phi lợi nhuận. WASHINGTON (Tháng XNUMX…