Xem bài viết

Tình trạng thực hiện năm 2023 của Chương trình định giá thuốc 340B

In vụ nổ bởi Brian Shepherd

Bất chấp những lời kêu gọi cải cách của phe đối lập, 340B nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Về mặt lập pháp, các nhà lập pháp đã đưa ra luật mà nếu được ban hành sẽ làm thay đổi hoạt động của chương trình. Nhiều vụ kiện liên quan đến…