Lyle Honig Mojica
Giám đốc tài chính

Lyle Honig Mojica chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày các chức năng tài chính và kế toán của AHF, bao gồm báo cáo, lập kế hoạch và phân tích.

Lyle trước đây được thuê làm cố vấn kinh doanh cao cấp cho Arthur Andersen ở Los Angeles. Các khách hàng lớn bao gồm Hyperion Solutions, một công ty phần mềm tài chính; Montgomery Watson Harza, một công ty dịch vụ kỹ thuật trị giá 500 triệu đô la; và Học khu Thống nhất Los Angeles, học khu lớn thứ hai của quốc gia.

Ông nhận bằng cử nhân kinh doanh chuyên ngành kế toán tại Đại học bang Kansas vào năm 1992.

Hình ảnh