Laura Boudreau
Giám đốc Điều hành/Quản lý Rủi ro và Cải thiện Chất lượng

của Laura Boudreau Vai trò Giám đốc Điều hành/Quản lý Rủi ro và Cải thiện Chất lượng là đoàn kết các chức năng và hoạt động đa dạng và phức tạp của tổ chức. Cô đảm bảo rằng tất cả các bánh răng ăn khớp trơn tru nhất có thể để hoàn thành sứ mệnh của AHF. Laura cũng có trách nhiệm bao quát trong việc đánh giá rủi ro trên cơ sở toàn cầu và theo chương trình với mục tiêu cụ thể là tập hợp các phòng ban lại với nhau để phân chia chức năng một cách hiệu quả, loại bỏ các rào cản quan liêu và giảm thiểu rủi ro. Trong lĩnh vực cải tiến chất lượng, cô góp phần phát triển, xem xét và giám sát việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng có thể được giám sát thường xuyên.

Trước khi trở thành Giám đốc Điều hành/Quản lý Rủi ro và Cải thiện Chất lượng, Laura là luật sư trong mười năm tại Phòng Pháp chế của AHF, bắt đầu với tư cách là luật sư nhân viên và sau đó trở thành Cố vấn trưởng về Hoạt động.

Từ năm 2016 đến 2018, Laura đóng vai trò là Cố vấn chung cho Tổ chức Y tế Quốc tế trước khi trở lại AHF để đảm nhận vai trò hiện tại của mình.

Hình ảnh